eMS Projekt
Rozwiązania innowacyjne
Usługi

Usługi diagnostyczne w zakresie kompleksowych badań stanu maszyn i urządzeń elektrowni wodnych

Firma eMS Projekt świadczy kompleksowe badania stanu maszyn i urządzeń pracujących w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni wodnej. Nasza oferta usług pomiarowych dla maszyn i urządzeń wypełnia zalecenia obligatoryjne wskazane w ubezpieczeniu majątku elektrowni w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.


Badania obligatoryjne wskazane w ubezpieczeniu majątku elektrowni wodnych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych:

1. Kontrola maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z PN-EN-50110:2007 lub zaleceniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z 28 lutego 1987 r w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń napędowych.

2. Diagnostyka drganiowa maszyn wirujących
W ramach badania przeprowadza się pomiar wartości skutecznej przyspieszenia i prędkości drgań dla węzłów łożyskowych w osiach XYZ. Na podstawie wykonanych analiz dokonuje się oceny stanu łożysk w oparciu o właściwe normy branżowe PN i ISO.

3. Przeglądy techniczne budowli piętrzących wykonywane przez uprawnionego specjalistę zgodnie z zapisami Prawa budowlanego art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b (branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, instalacyjna).
3.1.    Przegląd techniczny roczny budowli hydrotechnicznej wraz z budynkiem MEW (jaz piętrzący, kanał derywacyjny, budynek elektrowni, kanał odpływowy, przepławka dla ryb, urządzenia mechaniczne napędów zasuw i upustów), włącznie z wpisem do książki obiektu zgodnie z obowiązkiem zapisanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1134).
3.2.    Ekspertyza stanu technicznego pięcioletnia uwzględniająca wszystkie elementy składowe obiektu zakończona wpisem do książki obiektu oraz odrębną dokumentacją techniczną zawierającą zalecenia remontowe.

Ponadto, oferujemy również inne usługi diagnostyczne i modernizacyjne:

4. Diagnostyka termowizyjna
Bezinwazyjna metoda:
  • wykrywania strat cieplnych maszyn, instalacji i budynków;
  • nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, transporterów, kompresorów, pomp;
  • wykrywania punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych jak np.: bezpieczników, styków, łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych;
  • badań silników spalinowych i turbin;
  • zawilgocenia oraz błędów w izolacji cieplnej budynków;
  • błędów sieci grzewczej i wodociągowej;
5. Diagnostyka akustyczna
Pomiary hałasu emitowanego przez turbiny wodne wykonuje się przy normalnej pracy i przy wyłączonej turbinie celem wyznaczenia tła hałasu. Ocenę hałasu emitowanego przez turbinę wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dzienniku Ustaw Nr. 263, poz. 2202, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 roku.

6. Diagnostyka maszyn elektrycznych poprzez pomiar i analizę widmową prądów zasilających – pomiar prądów i analiza stanu maszyny z wykorzystaniem metod MCSA. W zależności od rodzaju maszyny wykrycie uszkodzeń klatki, uszkodzeń uzwojeń stojana i wirnika, łożysk tocznych itp.

7. Analiza jakości energii elektrycznej – analiza parametrów zgodnie z normą PN-EN 50160.

8. Ekspertyza stanu technicznego maszyn elektrycznych poprzez pomiaru i analizę rozkładu pola magnetycznego na zewnątrz maszyny.

9. Ocena możliwości zwiększenia potencjału hydroenergetycznego istniejącego układu przepływowego MEW wraz z oceną ekonomiczną efektów prac:
  • obliczenia hydrauliczne kanału, straty miejscowe spadu,
  • ocena możliwości usprawnienia napływu oraz odpływu wody z elektrowni,
  • zyski z bagrowania kanału itp.

 
O firmieUsługiProduktySzkoleniaKontakt